Friday, April 12, 2013

Kinh pháp cú giảng giải - Thầy Thích Chân Quang


Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%201.Tam%20lam%20chu.doc
Tải Mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar


Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%202.Hiem%20han.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar


Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%203.Tranh%20cai.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar

 Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%204.Quan%20bat%20tinh.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar


Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%205.Tuong%20la%20dung.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar

tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%206.Van%20de%20tinh%20duc.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar


Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%206.Van%20de%20tinh%20duc.doc
Tải mp3:https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar

Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%207.Doi%20sau%20con%20nhieu%20hon.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar


Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%208.%20Dung%20lam%20ke%20chan%20bo%20thue.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar

Tải sách: http://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%209.Nguoi%20song%20co%20y%20nghia.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar

Tải sách:https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/Kinh%20Phap%20Cu%20-%2010.%20Buoc%20len%20dinh%20nui%20cao.doc
Tải mp3: https://e-kinhphapcu.googlecode.com/files/KINH_PHAP_CU_1.rar

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:

Tải sách:
Tải mp3:Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=4AfY6P_pZgg&list=PLBD3C6B18F55AF54A

Xem thêm tại: www.phatam.com