Tuesday, August 20, 2013

Lời Phật dạy:

Lời Phật dạy:

Trong Kinh Kalama, có kể chuyện đức
Phật đi đến thị trấn Kesaputta, ở đó
có những người dân Kalama, họ thưa
hỏi đức Phật rằng: Có một số Sa môn,
Bà la môn đến Kesaputta để truyền
đạo, thuyết minh và phát huy giáo lý
của mình mà bài xích, khinh miệt,
chê bai và xuyên tạc giáo lý của
người khác. Vậy thì trong những Sa
môn này, ai nói thật, ai nói dối?
Đức Phật trả lời: Này các người
Kalama,
chớ có tin vì nghe nói lại,
chớ có tin vì theo truyền thống,
chớ có tin vì nghe đồn,
chớ có tin vì kinh điển truyền tụng,
chớ có tin vì lý luận siêu hình,
chớ có tin vì đúng theo một lập
trường,
chớ có tin vì đánh giá hời hợt những
dữ kiện,
chớ có tin vì phù hợp với định kiến,
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy
quyền,
chớ có tin vì vị sa môn là bậc thầy
của mình.
Nhưng này các người Kalama, khi nào
tự mình biết rõ như sau: Các pháp
này là thiện, các pháp này không có
tội. Các pháp này được người trí
khen ngợi. Các pháp này nếu được
thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến
hạnh phúc an vui, thời này các người
Kalama, hãy tin theo và an trú.
Qua lời dạy trên, ta thấy đức Phật
không phải là một bậc giáo chủ độc
tài, ngài không bao giờ bắt đệ tử
phải tin theo ngài một cách mù
quáng và lời dạy trên không có ngã
kiến và giới cấm thủ kiến...
‪#‎anhvu‬