Sunday, August 11, 2013

NIỆM PHẬT DIỆT TỘI

NIỆM PHẬT DIỆT TỘI
Niệm Phật nhất ý nhất tâm,


Bụi trần xả bỏ trì danh Dì Đà,


Một lòng nguyện cầu thiết tha,


Sanh về Cực Lạc tránh xa luân hồi.
Dù đoạ địa ngục tạm thời,


Thành tâm niệm Phật mọi người niệm theo,


Nguyện lực Di Đà tiếp giao,


Mọi người giải thoát lần hồi siêu sinh.
NAM MO A DI DA PHAT