Tuesday, August 13, 2013

BÀI KỆ NIỆM PHẬT SỐ 2

BÀI KỆ NIỆM PHẬT SỐ 2

Nhứt cú Di Đà
Ý chỉ như hà?
Bạn tri âm thường ít
Mộc nhĩ thiên đa!

Việt 2:

Một câu A Di Đà
Ý chỉ diệu bao nhiêu?
Bạn tri âm thường ít
Kẻ tai gỗ riêng nhiều!

Lược giải:

Như bài kệ trên đã dẫn, ta thấy đại khái ý chỉ của câu niệm Phật cao diệu như thế nào! Cho nên Thành Thời Đại Sư đã nói trong một Đề Từ:

"Mà trong A Di hồng danh thâm.
Nghìn muôn khôn tìm ra tri âm!
Thiên Như lòng từ soi chân đăng.
Đưa người mau ra vòng mê lầm...

Ôi câu hồng danh mầu thâm xa.
Sâu cùng chư tông làng thiền na.
Buông ra thâu vào đều như như.
Tương tư mơ đầy trời Liên hoa!"

Điệu đàng niệm Phật cao siêu mầu nhiệm như thế, trừ ra bậc tri âm, chớ kẻ tai gỗ làm sao nghe thấu? Vì thế nhiều kẻ đã lầm đánh giá Niệm Phật là pháp thấp kém chỉ để cho kẻ ngu dốt, hạng người già cả tu hành. Thất đáng cảm xót vì cảnh ít tri âm, như lời một bậc tiền bối đã than.

Nga nga hồi chí tại cao sơn
Dương dương hồ ý tại lưu thủy
Đàn bá nha ít kẻ tri âm

Những nghe qua xót trộm lại đau thầm
Chung Kỳ mất đập cầm không muốn khảy!

(trích 100 bài kệ niệm Phật – Triệt Ngộ Đại Sư)

Lãng Nhân