Tuesday, August 13, 2013

CỬA CHÙA

CỬA CHÙA
Cửa chùa là cánh cửa Không
Vào trong Hoa Tạng trùng trùng huyền vi
Không Tướng, không cả li ti
Ẩn trong diệu hữu tư nghì hồn ai
Không Nguyện, không cả một hai
Trùm lên tánh thể phương đài đơm hoa
Sắc không vô nhị kết tòa
Nương hình gợn bóng giao thoa diễm hằng
Không đêm mà có ánh trăng
Không ngày mà có nắng vàng mênh mang
Thấu trời còn hỏi chi thang
Chạm đất còn hỏi địa đàng làm chi
Cửa chùa là cửa huyền vi
Từ không thành có diệu kỳ ai hay
Cửa chùa, ba cánh hiển bày
Vô môn biến hiện lay lay pháp trần
Cửa chùa, ba cánh tương lân
Vô Nguyện, Vô Tướng, hỏi Không sao tìm
Vụt qua, đâu nữa cánh chim
Tịch chơn, cật vấn nổi chìm phù vân
Cửa chùa, là cửa tam quan
Mở ra, không lối dọc ngang đi về
Cửa chùa, là cửa giải mê
Mở ra, chót đỉnh Tào Khê mỉm cười
Cửa chùa, chào khách ngược xuôi
Bước qua, biến mất, hỡi người thế nhân !
( MẶC GIANG )