Monday, August 12, 2013

MỞ TRANG HIẾU HẠNH

MỞ TRANG HIẾU HẠNH


Rằng xưa, có Mục Kiền Liên

Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông

“Thiên nhãn”, “Thiên nhĩ” vô cùng

“Tha tâm”, “Thần túc” thỉ chung rõ ràng

“Túc mệnh”, “Lậu tận” vô can

Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về

Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề

Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay

Nghiệp báo khó tránh đọa đày

Có vay có trả mảy may không sờn

Ngẫm tình mẫu tử nào hơn

“Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”

Nhà không nóc, cột không cây

Làm sao con trẻ có ngày lớn lên

Công cha nghĩa mẹ đáp đền

Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này

Một Ân, còn khó trả thay

Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu

Suốt đời tận tụy cơ cầu

Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn

Ngàn năm chưa thấm sắt son

Muôn năm chưa cạn dấu mòn nghĩa ân

Chứ đâu tính tháng tính năm

Tính hơn tính thiệt nay thăm mai về

Đứa này miệng nói môi trề

Đứa kia lẩm bẩm não nề Song Thân

Đức Phật chỉ dạy ân cần

Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty

Đức Phật chỉ dạy chi ly

Làm con bất hiếu không gì tội hơn

Rằng xưa, Mục Tử ấn son

Tìm đường cứu Mẹ, lòng con mới đành

Dù cho vượt thấu trời xanh

Lao vào địa ngục tơ mành cho ra

Dù cho vạn thể thiên hà

Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu

Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu

Con đi tìm Mẹ dãi dầu ra sao

Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào

Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can

Núi cao đèo cả không màng

Sông sâu biển rộng không can hệ gì

Dù cho tận ngục A Tỳ

Hay Vô Gián ngục, chẳng suy suyển lòng

Dù con xuống biển tát sông

Lên non đội núi, vượt vòng sơn khê

Dù con vào cuối bờ mê

Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh

Quyết tìm cho được Mẹ mình

Tận mắt nhìn thấy bóng hình Mẫu thân

Rằng xưa, Mục Tử đền ân

Đền như thế ấy cổ kim mấy người

Mục Liên, chỉ một mà thôi

Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian

Một trong muôn pháp Đạo Vàng

Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân

Không những báo hiếu Song Thân

Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ

Cứu tế đến cả Tam Đồ

Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông

Siêu thăng chiến sĩ trận vong

Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù

Chết sông, chết biển, chết bờ

Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao

Chết trôi bốn biển ba đào

Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường

Chết vì tao loạn nhiểu nhương

Chết vì thống hận yêu thương não tình

Chết từ tấm bé sơ sinh

Chết trăm tuổi hạc thân hình xác xơ

Vu Lan Thắng Hội đều nhờ

Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang

Không còn « địa ngục », « Thiên đàng »

Không còn âm phủ, suối vàng điêu linh

Không còn có một chúng sinh

Trần lao nghiệp cảnh bặt hình mới thôi

Rằng xưa, Liên Tử một đời

Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương

Rằng xưa, Liên Tử chơn phương

Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ

Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ

Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông

Rằng xưa, Liên Tử một thân

Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền

Thuyền từ Bát Nhã thênh thênh

Ba đường sáu nẻo ai quên lối về

Về đây, bỉ ngạn đề huề

Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi

Về đây, Sen Quý lên ngôi

Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương

Về đây, lãng tử cùng đường

Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân

Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân

Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh

Chư Phật tam thế đăng trình

Mười phương ba cõi chúng sinh đều nhờ

Vu Lan Thắng Hội huyền cơ

Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi

Cảm ơn Mục Tử ai ơi

Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương

Cảm ơn Tôn Giả kính thương

Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân

Cảm ơn Tôn Giả cơ cần

Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu

Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu

Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi

Đạo Vàng là Đạo Từ Bi

Đạo Vàng là Đạo Vô Nghì thanh lương

Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương

Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên

Đạo Vàng là Đạo diệu huyền

Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy

« Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi

« Thiên thượng, thiên hạ », vô nghì Pháp Vương

Chúng con xin nguyện tỏ tường

Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian

Chúng con xin nhớ rõ ràng

Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương

Chúng con xin nguyện lên đường

Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài

Vu Lan Thắng Hội ai ơi

Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên

Vu Lan Thắng Hội linh thiêng

Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời

Chắp tay hàm tiếu hoa cười

Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân

Chắp tay ngưỡng phục thù ân

Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu

Chắp tay lễ tạ khấu đầu

Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà

Nam Mô Phật Tổ Thích Ca

Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai

Nam Mô Từ Phụ Ân Sư

Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành

Nam Mô Đức Phật Cha Lành

Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường

Nam Mô Đức Phật Pháp Vương

Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca

Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật