Tuesday, May 28, 2013

CHÂN THỰC CỦA QUY Y TAM BẢO


CHÂN THỰC CỦA QUY Y TAM BẢO


CỐ ĐẠI LÃO HT TUYÊN HÓA GIẢNG GIẢI.


Quy y Phật thì chẳng đọa địa ngục;
Quy y Pháp thì chẳng đọa làm ngạ quỷ;
Quy y Tăng thì chẳng đọa làm súc sinh.
Ðó là nói sơ về quy y Tam Bảo.

Song, bạn quy y thì PHẢI LÀM CÁC ĐIỀU LÀNH mới được, nếu bạn vẫn giống như trước, sát sinh giết người, phóng lửa, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chẳng có gì mà chẳng làm thì bạn chẳng tránh khỏi ba đường ác.
Vì trong Phật pháp chẳng nói gì đến nhân tình. Chẳng phải nói: "Bạn đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng. Quy y Phật thì chẳng đọa vào địa ngục ; quy y Pháp thì chẳng đọa làm ngạ quỷ ; quy y Tăng thì chẳng đọa làm súc sinh.
Vậy thì bạn cứ tùy tiện muốn làm gì thì làm", chẳng phải vậy.

>> Bạn phải cải ác hướng thiện, vĩnh viễn không làm việc xấu nữa mới được. Nếu bạn vẫn làm việc xấu thì vẫn đọa địa ngục như nhau.

Chẳng giống như các ngoại đạo khác nói:
- "Chỉ cần bạn tin Chúa thì dù bạn tạo tội nghiệp cũng được lên Thiên đàng; nếu bạn chẳng tin Chúa, thì dù bạn làm công đức cũng đọa địa ngục". CHẲNG PHẢI ĐẠO LÝ NHƯ THẾ.

DÙ BẠN TIN PHẬT, NẾU BẠN TẠO TỘI NGHIỆP THÌ NHẤT ĐỊNH CŨNG ĐỌA ĐỊA NGỤC NHƯ NHAU.

DÙ BẠN CHẲNG TIN PHẬT, NHƯNG NẾU BẠN LÀM CÔNG ĐỨC, CŨNG ĐƯỢC SINH VỀ CÕI TRỜI NHƯ NHAU.

PHẬT PHÁP CHẲNG PHẢI LÀ MỘT THỨ ĐẠO LÝ MÊ HOẶC LÒNG NGƯỜI.

Nói: "Ngươi phải tin ta thì muốn gì cũng đều được", chẳng phải như thế. Bạn tin Phật cũng phải đừng tạo tội nghiệp mới được; nếu bạn tạo tội nghiệp thì vẫn bị đọa địa ngục như thường. Tức nhiên đọa địa ngục như nhau, vậy tại sao còn phải quy y Tam Bảo?
QUY Y TAM BẢO THÌ BẠN PHẢI CẢI ÁC HƯỚNG THIỆN, SỬA ĐỔI LỖI LẦM, LÀM CON NGƯỜI MỚI, TỪ NAY VỀ SAU CHỈ LÀM VIỆC LÀNH, CHẲNG LÀM VIỆC XẤU NỮA, như thế thì mới được lợi ích.

"Làm việc thiện mà muốn người thấy, biết
thì chẳng phải là chân thiện ;
Làm việc ác mà sợ người biết,
thì là đại ác".

Bạn làm việc tốt, muốn cho người biết thì chẳng phải là việc chân thiện. Bạn làm việc ác mà sợ người biết thì là việc rất ác.

PHẬT DẠY: "BẠN KHÔNG TIN PHẬT, BẠN KHÔNG CÓ TỘI,
NHƯNG NẾU BẠN LÀM TỘI, BẠN SẼ CHỊU TỘI."

-------------------
Tam Tự Quy y:
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh
Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh
Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.
(Ý nghĩa: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=183192075150601&set=a.115426128593863.17073.100003794290996&type=3&theater )

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ-tử và chúng sanh
Đồng sanh cõi Cực-Lạc.

NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.